Terms and Conditions | Moethiara Bamboo

Download algemene voorwaarden bestand

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; deze vervalt bij op maat gemaakte artikelen.
2. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afsluit met Moethiara; hierna te noemen partij “A”.
3. Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Partij “A” een overeenkomst heeft afgesloten.
4. Dag: kalenderdag;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Partij “A” in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;deze vervalt bij op maat gemaakte artikelen.
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Partij “A” georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
8. Moethiara staat oa. voor Moethiara, Trimate, Easyrest, 4Rest, Terra Forsa, Asian Binds.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen Partij “A”, te Den Haag en een consument waarop Partij “A” deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Deze voorwaarden gelden eveneens op alle overeenkomsten tussen de klant en Partij “A”, waar uitvoering geheel of gedeeltelijk aan derden wordt uitbesteed.
Uitgesloten van deze voorwaarden zijn wanneer Partij “A” als leverancier, werkzaamheden zelfstandig door derden laten uitvoeren, zonder hierin partij te zijn.
4. Wanneer een bepaling of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
5. Indien Partij “A” niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Partij “A” in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
6. Deze algemene voorwaarden zijn te downloaden vanaf de internetsite van Partij “A”.
Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt op verzoek toegezonden.
.
Artikel 3. Aanbod
1. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over een aanbod, wordt daar mede onder verstaan een aanbieding of een offerte.
2. Het gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Klant of consument dient zelf aan te geven wanneer de beschrijving onvoldoende is.
3. Bamboe is natuurproduct en wordt met de hand gemaakt. Hierdoor zijn afwijkingen van (tentoonstellings-) producten, foto’s betreffende het geheel, kleur, maat,de grote/omtrek van de bamboe niet maatgevend of waarop men zich kan beroepen in geval van geschil. De afmetingen van de bedden zijn binnen- of matrasmaten.
4. Indien Partij “A” gegevens behoeft van de klant ten behoeve van het opstellen van een offerte, dient de klant deze juist en volledig aan Partij “A” ter beschikking te stellen.
5. Elk aanbod van Partij “A” is vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld. Een aanbod vervalt indien het product waarop het aanbod betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is en na 5 werkdagen, na datum aanbod.
6. Partij “A” kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
7. De in een aanbod vermelde prijs is inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders op de anders op de offerte is vermeld.
8. De in een aanbod vermelde prijs is exclusief bezorg-/verzendkosten en montagekosten, tenzij in de offerte anders is vermeld.
9.De in een aanbod vermelde prijs is exclusief verpakkingskosten, tenzij in de offerte anders is vermeld.
10. Indien de aanvaarding al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van het aanbod, dan is Partij “A” daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Partij “A” anders aangeeft.
11. Een gecombineerde of samengesteld aanbod verplicht Partij “A” niet tot het verrichten van een gedeelte van de bestelling tegen (- of een overeenkomstig deel van-) de opgegeven prijs.
Zie ook art. 2 punt 3. 12. Door Partij “A” opgestelde offertes geldt niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst.
1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Wanneer een consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Partij “A” onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Partij “A” kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalings-verplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Partij “A” op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te stellen.
4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Partij “A” passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web-omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Partij “A” daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5. De overeenkomst tussen de klant en Partij “A” wordt eenmalig aangegaan voor de duur van de overeen-gekomen prestaties, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen of uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. 6. Partij “A” zal bij het product aan de consument de volgende informa tie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevens-drager, meesturen:
a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke. melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

Artikel 5. Levering.
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Als plaats en tijd van levering geldt het adres dat de klant aan Partij “A” kenbaar heeft  gemaakt. De levering van de bestelde goederen vindt op een van te voren in overleg te bepalen dag plaats en zullen uitsluitend naast de wagen afgezet worden. In geval van een bestelservice tot aan de eerste deur, tenzij anders afgesproken. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen tijdens transport.
3. Indien sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Koop op Afstand zal Partij “A” orders uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren of indien anders afgesproken. Indien de overeengekomen leverings-termijn om welke reden dan ook wordt overschreden, ontvangt de klant zo spoedig mogelijk na plaatsing van de order bericht. Indien geen sprake is van een consumentenkoop en/of voor de levering van bepaalde producten een andere termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn, maar een indicatie van de levertijd. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Partij “A” derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Partij “A” dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Uitgezonderd zijn bijzondere bestellingen of producten op maat.
4. De levertijd gaat in op het moment dat Partij “A” de (aan-) betaling heeft ontvangen. De hoogte van de (aanbetaling-) bedrag is afhankelijk van uw bestelling. Wij vragen om volledige vooruitbetaling bij een (bamboe-) product op maat gemaakt of bewerkt moet worden en bij rest-partijen. Bewerkingen zijn voor risico klant.
Bij annulering van elke vorm van bestelling, bedragen de kosten minimaal 30% van het totale bedrag.
5. Aan de leveringsverplichting van Partij “A” zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Partij “A” geleverde producten één keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van levering.
6. De klant is gehouden de door hem bestelde producten af te nemen. Indien de klant weigert bestelde producten af te nemen, worden de producten opgeslagen door Partij “A”. Deze bijkomende kosten komen tezamen met de bestelde producten voor rekening van de klant.
7. Indien de klant aan Partij “A” schriftelijk of elektronisch opgave doet van een adres, is Partij “A” gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant schriftelijk of elektronisch opgaaf doet van een ander adres waarnaar de (deel)bestellingen dienen te worden gezonden.
8. Het risico op beschadiging en/of van vermissing van producten berust tot het moment van levering aan de klant bij Partij “A”, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Zichttermijn/herroepingsrecht.
1. Indien sprake is van een consumentenkoop overeenkomstig de Wet Koop op Afstand, heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde producten ongebruikt, binnen een periode van veertien dagen na levering zonder opgave van redenen te retourneren. Wanneer de klant na afloop van deze termijn de geleverde producten niet heeft teruggezonden aan Partij “A” is de koopovereenkomst een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de voormelde periode schriftelijk melding te maken bij Partij “A”. De klant dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn geretourneerd. Terugzending dient te geschieden in originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Indien producten door de klant zijn gebruikt of producten zijn beschadigd, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel.
De klant zal het product slechts in die mate mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of de klant het product wil behouden.
Zodra de retour zending bij ons binnen is, wordt de terugbetaling in gang gezet.
Uw (aan-)betaling wordt dan binnen 14 werkdagen op uw rekening retour gestort, op hetzelfde rekeningnummer waarmee de betaling is gedaan. Op maat gemaakte artikelen kunnen niet omgeruild of geretourneerd worden.
2. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen en niet aangemelde retourzendingen worden niet gecrediteerd.
Partij “A” behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer slechts het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, of wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking/niet deugdelijk retour zijn gezonden.
3. Bestellingen welke buiten schuld van Partij “A” tijdens verzending zijn zoekgeraakt, zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Deze maatregel geldt niet indien het zoekraken aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van Partij “A”. Indien Partij “A” de verzending retour ontvangt en blijkt dat de klant de verzend-gegevens niet juist heeft ingevuld, dan is Partij “A” hier niet verantwoordelijk voor en zullen de verzendkosten niet worden vergoed. Als de klant het pakket alsnog wilt ontvangen dient de klant de verzendkosten zelf opnieuw te betalen.
4. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige leden, draagt Partij “A” er zorg voor dat binnen veertien dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, inclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de klant.
5. Indien de klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit recht alleen worden uitgesloten indien Partij “A” dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft gemeld aan de klant.
6. Op maat gemaakte artikelen zijn uitgesloten. 7. Op maat gemaakte artikelen kunnen niet worden teruggenomen, omgeruild afbesteld of worden geannuleerd.

Artikel 7. Afbeeldingen.
1. Elke afbeelding, foto, tekening, informatie inzake producteigenschappen en dergelijke op de internetsite van Partij “A”, brochures, flyers en zo andere, geldt slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8. Betaling.
1. Prijzen gelden zolang voorraad strekt. Prijs- en modelwijzigingen en drukfouten voorbehouden.
2. Betalingen dienen in € (euro) te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
3. De klant is gehouden de factuur te voldoen voorafgaand aan de levering, tenzij anders is overeengekomen.
Betaling dient overgemaakt te worden op een door Partij “A” op de factuur vermelde bankrekening onder vermelding van de naam van de consument en eventueel factuurnummer of bestelnummer.
4. Indien de klant bij levering niet betaald, is Partij “A” gerechtigd de goederen in zijn geheel retour te nemen tot dat de gehele betaling, opgevoerd met 1 x extra leveringskosten in ons bezit is.
5. De wijzen waarop de klant kan betalen staan vermeld op de internetsite van Partij “A” en wordt door partijen bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen.
6. Het gehele factuur bedrag dient in ons bezit te zijn voordat er goederen afgehaald, gelost of uitgeleverd kan worden. Indien de klant de factuur niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, is deze van rechtswege in verzuim en is dientengevolge de op dat moment wettelijke rente verschuldigd. Partij “A” heeft alsdan het recht vanaf vervaldatum van de betalingstermijn een marktconforme rente van ten minste 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, onverminderd de verder aan Partij “A” toekomende rechten in deze.
7. Indien het product op verzoek van de klant in een afwijkende maat en/of in afwijking van Partij “A” wordt besteld, dan geldt een vooruitbetaling voordat de bestelling wordt geplaatst cq. in behandeling genomen.
Op maat gemaakte artikelen kunnen niet worden teruggenomen, omgeruild afbesteld of worden geannuleerd.
8. De levertijd voor producten die nog geproduceerd moeten worden in Indonesië zijn drie tot zes maanden.
Vertraging als gevolg van feestdagen/calamiteiten in Indonesië en door overmacht kunnen niet aan Partij “A” worden toegerekend. Indien de levertijd meer dan negen maanden bedraagt is de klant gerechtigd de koop te ontbinden. Partij “A” is niet gehouden de (aan-) betaling te vergoeden indien de bestelde producten afwijken van het assortiment van Partij “A”.
9. Al onze prijzen,offertes aanbiedingen zijn vrijblijvend. Alleen schriftelijke toezeggingen, afspraken zijn geldig.
Levertijd vanaf moment bijschrijving. Er is sprake van een bestelling bij ontvangst van het (aanbetalings-) bedrag en/of bevestiging.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.
1. Eventuele aansprakelijkheid van Partij “A” zal beperkt blijven tot directe schade alsmede tot de bepalingen in onderhavig artikel.
2. Partij “A” is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, indien deze voortkomt uit het door de klant ver-strekken van (passief/actief) onjuiste en/of onvolledige gegevens,tenzij aantoonbaar is dat deze voor Partij “A” bekend behoorden te zijn.
3. Partij “A” is niet aansprakelijk voor druk- of zetfouten op haar website,folders,flyers en zo andere.
4. Eventuele aansprakelijkheid van Partij “A” zal te allen tijde beperkt blijven tot het maximale bedrag dat door de verzekeraar van Partij “A” afhankelijk van de situatie kan worden uitgekeerd, en zulks in redelijke verhouding staat met dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Het onderhavige lid is niet van toepassing, indien de klant een consument is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5. Indien Partij “A” aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Ingeval van Art.2 punt 3 geldt geen aansprakelijkheid of garantie(s).
6. Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Partij “A”, is laatstgenoemde niet aansprakelijk.
7. Onze materiaal instructies zijn van toepassing .Vraagt u ernaar.
8. Risico van goederen gaat over op moment van ontvangst goederen. Klachten worden niet in behandeling genomen nadat materiaal geïnstalleerd of verwerkt is.
9.In geval van schade dienen wij als eerste in de gelegenheid gesteld te worden om de reparatie uit te voeren of op te lossen.
10. Elke aanspraak op garantie, aansprakelijkheid ed. vervalt bij aanpassing(en), modificaties, onjuist gebruik, en derden gebruik.
11.Wij zijn niet aansprakelijk voor de beleving van de geleverde product.

Artikel 10. Overmacht.
1. Partij “A” is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet of een rechtshandeling, noch in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop Partij “A” geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Partij “A” niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
3. Partij “A” kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat overmacht voortduurt. Indien deze periode drie volledige kalendermaanden verstijgt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
4. Voor zover Partij “A” ten tijde van het intreden van de overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst reeds geheel of gedeeltelijk is nagekomen, is Partij “A” gerechtigd het geleverde deel overeenkomstig de waarde van dat deel te factureren aan de klant. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Conformiteit.
1. Partij “A” staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten.
1. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de intellectuele-en industriële eigendomsrechten van Partij “A” veilig te stellen.
2. Modellen, tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen en dergelijke die ontwikkeld worden door Partij “A” zijn en blijven eigendom van Partij “A”. Publicatie, vervreemding of andere vormen van openbaarmaking hiervan, kan alleen na schriftelijke toestemming van Partij “A”.

Artikel 13 Persoonsgegevens.
1. Partij “A” houdt zich aan de Wet bescherming Persoonsgegevens. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Partij “A” respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet verbonden zijn aan Partij “A”, tenzij de klant in gebreke is.

Artikel 14. Geschillen.
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Partij “A” partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. De rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Partij “A” is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen de klant en Partij “A” kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Wij hopen op uw medewerking en u begrip dat wij duidelijke afspraken met u willen maken om teleurstelling en geschillen te vermijden.